.kronika .kontakt .družiny .galerie
Vítejte na stránkách bruntálských skautů

Junák- svaz skautů a skautek České republiky

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Junák má dnes 50 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Svou činností a výchovou si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí a respektovaných organizací. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata ve třech věkových kategoriích.

Dělení:

Junák se dělí do oddílů tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí, jsou to:

Vlčata a Světlušky (6-10 let)
Skauti a Skautky (11-15 let)
Roveři a Rangers (nad 15let)

Každý oddíl je rozdělen do družin. Mladší děvčata tvoří roje světlušek, chlapci jsou sdruženi ve smečkách vlčat a jejich družinám se říká šestky. Starší chlapci a děvčata tvoří oddíly, které jsou rozdělené do družin. Družinový systém je jedním ze základních prvků výchovy Junáka. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec či dívka kteří připravují program společně s vedoucím oddílu. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují také poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Mezinárodní organizace:

Junák je členem světových organizací WOSM (World Organization of Scouts Movement), WAGGGS (World Assosiation of Girl Guides and Girl Scouts) sdružujících více něž 30 miliónů členů. Skauting dnes existuje ve 214 zemích svšta.

Poslání:

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Řízení:

Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých - oldskautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů. Na regionálních úrovních pracují nově vzniklé krajské a dosavadní okresní rady Junáka. Ty také na tři roky volí příslušný krajský či okresní sněm. Vrcholným orgánem Junáka je Valný sněm a Náčelnictvo. Výkonným orgánem je Výkonná rada Junáka v čele se starostou. Mimo tuto organizační strukturu stojí "jednotky se speciálním výchovným zaměřením", jako je například Hlavní kapitanát vodních skautů, Klub skautských sběratelů nebo Tiskové a distribuční centrum.

Historie:

Skauting vznikl v Anglii v roce 1907. Jeho zakladatelem byl lord Robert Baden-Powell. V roce 1911 ho do Československa přivezl prof. A.B.Svojsík. O rok později získává svůj tradiční název - Junák. Činnost Junáka byla celkem třikrát násilně přerušena. Poprvé za druhé světové války Němci. Podruhé v roce 1950. Junácká organizace byla paralyzována, řada činovníků se stala obětí politických procesů a strávila roky v komunistických žalářích. Nakrátko se k novému životu probudila skautská organizace v roce 1968. Budování organizační struktury a rozmach činnosti ukončil rok 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrskou organizací. Na přelomu let 1989 a 1990 skautská organizace obnovila svoji činnost. Rychle se začlenila do mezinárodních struktur. V souvislosti s rozdělením Československa se rozdělila i Junácká organizace a získala svůj dnešní název Junák - svaz skautů a skautek ČR.
Junák - Svaz skautů a skautek ČR | copyright © 2005 | Aktualizace 17.8.2005 v 17:50
Created by Jan FIALA | e-mail: | icq: 288-677-785 |